09021415002

051-38599131

دفتر مرکزی

مشهدچهارراه لشکر

ساندویچ پانل شرکت گوهر دانه شرق در سبزوار

ساندویچ پانل شرکت گوهر دانه شرق در سبزوار

ساندویچ پانل شرکت گوهر دانه شرق در سبزوار

نوع ساندویچ پانل : سقفی و دیواری